Oplysninger og betingelser

Obligatoriske oplysninger

 

Virksomhedsoplysninger

 

Advokatfirmaet Søgaard

Ågade 16, 4.

7800 Skive

 

Tlf.: + 45 20 48 22 17

Mail: gs@soegaard-jura.dk.

 

Advokatfirmaet Søgaard er en enkeltmandsvirksomhed.

 

Firmaets CVR-nummer er: 15 32 13 77.

 

Advokatfirmaet Søgaards advokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Bankoplysninger

 

Advokatfirmaet Søgaard har klientbankkonto i Salling Bank A/S.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Advokatfirmaet Søgaard er ikke ansvarlig for tab i denne forbindelse.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Forsikring, ansvar, ansvarsbegrænsning

 

Advokatfirmaet Søgaards advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Søgaard, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Ansvaret er begrænset til maksimalt kr. 4.000.000. Herudover vil der forud for en opgave med særlig økonomisk værdi og risiko efter konkret og nærmere aftale kunne tegnes yderligere og særskilt dækning for sagen.

 

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab elle følgeskader, herunder driftstab, mistet good-will, image, mistet fortjeneste tab af data eller andre former for indirekte tab.

 

Klageadgang

 

Advokatfirmaet Søgaards advokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Såfremt Advokatfirmaet Søgaards bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte Advokatfirmaet Søgaard for en drøftelse heraf, inden en evt. klage.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Søgaard og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Lovvalg, værneting

Advokatfirmaet Søgaards rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, jf. dog også ovenfor om klageadgang, indbringes for danske domstole.

Personoplysninger

Dataansvarlig

 

Advokatfirmaet Søgaard er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

 

Formål med behandling

 

I forbindelse med levering af ydelser kan følgende oplysninger blive behandlet:

 

Juridiske ydelser:

Kunder og potentielle kunders oplysninger behandles for at kunne yde juridisk rådgivning.

 

Oplysninger om selskaber er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men i tilknytning hertil kan der være behov for at behandle identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger (herunder fx navn, e-mail, telefonnummer, privatadresse, stilling, uddannelse). Desuden behandles oplysninger om økonomiske og finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger – alt jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

I andre sagstyper vil også visse typer af personfølsomme personoplysninger blive behandlet jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra f, og/eller art. 8, stk. 3 - 4.

 

Endvidere behandles også identitetsoplysninger som fx navn, cpr-nummer, pasnummer, adresse i overensstemmelse med sager omfattet af hvidvaskloven.

 

Nyheder og events:

Advokatfirmaet Søgaard indsamler tillige oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde personer til arrangementer, eller for at fremsende invitationer og oplysninger. Ved tilmelding til et kursus behandles sådanne personoplysninger som fx navn, virksomhed, stilling, e-mail, telefonnummer og adresse, alt jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis oplysninger benyttes til andre formål, vil der altid blive indhentet udtrykkeligt samtykke hertil.

 

Modtagere

 

Personoplysninger overlades fra tid til anden til fx it-leverandører. Sådanne samarbejdspartnere behandler alene personoplysninger efter Advokatfirmaet Søgaards instruks og på firmaets vegne.

 

Personoplysninger kan også overlades til andre, hvis det er en del af den ydelse, som Advokatfirmaet leverer til kunden, eller hvis Advokatfirmaet Søgaard pålægges at gøre det. Der kan fx være tale om politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder og modparter.

 

Også i forbindelse med klientmidler er der efter hvidvasklovgivningen pligt til at videregive personoplysninger til pengeinstituttet. Personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

 

Sikkerhed

 

Advokatfirmaet Søgaard har fastsat en række interne tekniske og organisatoriske procedurer og politikker med henblik på at sikre personoplysninger.

 

Sletning

 

Personoplysninger slettes, når der, jf. ovenstående formål, ikke længere er behov for at behandle dem. Vær i denne sammenhæng dog opmærksom på, at særlige lovregler, herunder fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan indebære pligt til, at oplysningerne opbevares i længere tid.

 

Rettigheder

 

Når Advokatfirmaet Søgaard behandler personoplysninger, er der ret til indsigt i, hvilke oplysninger der behandles. Dog findes i lovgivningen visse indskrænkninger i forhold hertil.

 

Der er også ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af personoplysninger, ligesom der er ret til at få berigtiget personoplysninger. Personoplysninger vil derfor blive slettet, hvis der modtages en anmodning herom, med mindre fortsat behandling kan ske på andet grundlag, og herunder også hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav.

 

Hvis du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Dette sker ved at kontakte Advokatfirmaet Søgaard. Hvis du trækker samtykke tilbage, vil behandling af oplysningerne ophøre, med mindre der på andet grundlag foreligger en berettigelse eller forpligtelse til fortsat at behandle dem. Henvendelse herom kan ske til Advokatfirmaet Søgaard.

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.

 

Andre hjemmesider

 

Når der på Advokatfirmaet Søgaards hjemmeside er links til andre hjemmesider, er Advokatfirmaet Søgaard ikke ansvarlig for indholdet eller praksis vedrørende sådanne andre hjemmesider.

 

Kontakt

 

Kontakt vedrørende spørgsmål i tilknytning til personoplysninger kan rettes til gs@soegaard-jura.d

Andre oplysninger og betingelser

Inhabilitet, interessekonflikter

Forud for påbegyndelsen af enhver opgave undersøges, om der skulle foreligge en interessekonflikt.

Honorar, udlæg, afregning, depositum

 

Advokatfirmaet Søgaard beregner honorar på baggrund af en samlet vurdering og vægtning af tidsforbrug, sagens værdi og betydning, arbejdets omfang, arten og værdien af det udførte arbejde, ansvar i forbindelse med opgaveløsningen, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.

 

Honoraret tillægges moms, med mindre der gælder særlige undtagelser i forhold til gældende regler.

 

Betalingsfristen er 14 dage netto kontant. Herefter beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.

 

Depositum kan opkræves ved sagens opstart.

 

Almindeligvis faktureres for den udførte bistand ved sagens afslutning. Dog kan der blive tale om à conto- afregning efter en konkret vurdering og efter konkret aftale.

 

Udlæg kræves forudbetalt og faktureres særskilt.

 

Hvidvask

Såfremt en sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er Advokatfirmaet Søgaard forpligtet til at indhente og opbevare ID-oplysninger om klienten både, når der er tale om en fysisk person, og når der er tale om en juridisk person som fx et selskab.

Såfremt der opstår mistanke om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er Advokatfirmaet Søgaard forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger til SØIK. Advokatfirmaet Søgaard må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

ID-oplysninger opbevares i mindst 5 år fra sagens afslutning.

E-mail

Advokatfirmaet Søgaard benytter e-mail. I udgangspunktet er e-mail-korrespondancen ikke krypteret. Der består derfor en risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab.

Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger, anbefales det enten, at krypteret mail fremsendes til gs@soegaard-jura.dk under anvendelse af firmaet Nets’ ”sikker mail”-funktion (med anvendelse af NemID), eller at der benyttes traditionel brevpost.

Opbevaring af sagsakter

Advokatfirmaet Søgaard opbevarer sagsakter i mindst 5 år efter sagens afslutning.

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her