Obligatoriske oplysninger og andre betingelser

I henhold til retsplejelovens og de af Advokatrådet fastsatte etiske regler for advokatvirksomheder skal følgende oplyses til kunden ved arbejdets opstart:

Advokat Gitte Søgaard er er beskikket af Justitsministeriet og er registreret hos og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger: Advokatfirmaet Søgaard, Christiansgade 7A, 1 tv, DK-7800 Skive. Tlf. : + 45 20 48 22 17. CVR nr. 15321377.

Forsikringsforhold: Advokatfirmaet Søgaard har tegnet en lovpligtig og professionel ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, Tryg Forsikring (se også nedenfor).

Offentlig og forsikringsbaseret retshjælp:  Advokatfirmaet Søgaard undersøger ved starten af arbejdet, om der i henhold til gældende regler eller forsikring tegnet af klienten kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp til sagen. Klienten vil i sådanne sammenhænge blive oplyst om principperne for og de økonomiske konsekvenser heraf.

De advokatetiske regler: Danske advokater er underlagt regler i retsplejeloven om blandt andet god advokatskik, og overholdelsen af disse regler sker under Advokatrådets tilsyn, idet Advokatrådet tillige har udarbejdet de advokatetiske regler med krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Blandt væsentlige regler er reglerne om interessekonflikter og tavshedspligt. Læs mere herom på www.advokatsamfundet.dk, hvor klagemuligheder tillige er beskrevet.

Foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme: Danske advokatvirksomheder er efter gældende regler forpligtede til ved etablering af nye klientforhold at indsamle oplysninger og dokumentation om en klients navn, adresse og CPR-nummer og at opbevare dokumentation herfor i mindst 5 år. Er kunden en juridisk person, skal CVR-nummer samt dokumentation for både legale og reelle ejerforhold fremlægges. Reglerne forpligter endvidere Advokatfirmaet Søgaard til at undersøge transaktioner, hvor der består mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme samt efter omstændighederne tillige at underette Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet herom.

Personoplysninger

Dataansvarlig: Advokatfirmaet Søgaard er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Formål med behandling: I forbindelse med levering af ydelser kan følgende oplysninger blive behandlet:

Juridiske ydelser: Kunder og potentielle kunders oplysninger behandles for at kunne yde juridisk rådgivning. Oplysninger om selskaber er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men i tilknytning hertil kan der være behov for at behandle identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger (herunder fx navn, e-mail, telefonnummer, privatadresse, stilling, uddannelse). Desuden behandles oplysninger om økonomiske og finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger – alt jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

I andre sagstyper vil også visse typer af personfølsomme personoplysninger blive behandlet jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra f, og/eller art. 8, stk. 3 - 4.

Endvidere behandles også identitetsoplysninger som fx navn, cpr-nummer, pasnummer, adresse i overensstemmelse med sager omfattet af hvidvaskloven.

Nyheder og events: Advokatfirmaet Søgaard indsamler tillige oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde dig arrangementer, eller for at fremsende invitationer og oplysninger. Ved tilmelding til et kursus behandles sådanne personoplysninger som fx navn, virksomhed, stilling, e-mail, telefonnummer og adresse, alt jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis dine oplysninger benyttes til andre formål, vil der altid blive indhentet udtrykkeligt samtykke hertil.

Modtagere: Personoplysninger overlades fra tid til anden til fx it-leverandører. Sådanne samarbejdspartnere behandler alene personoplysninger efter Advokatfirmaet Søgaards instruks og på firmaets vegne. Personoplysninger kan også overlades til andre, hvis det er en del af den ydelse, som Advokatfirmaet leverer til kunden, eller hvis Advokatfirmaet Søgaard pålægges at gøre det. Der kan fx være tale om politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder og modparter. Også i forbindelse med klientmidler er der efter hvidvasklovgivningen pligt til at videregive personoplysninger til pengeinstituttet. Personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed: Advokatfirmaet Søgaard har fastsat en række interne tekniske og organisatoriske procedurer og politikker med henblik på at sikre personoplysninger.

Sletning: Personoplysninger slettes, når der, jf. ovenstående formål, ikke længere er behov for at behandle dem. Vær i denne sammenhæng dog opmærksom på, at særlige lovregler, herunder fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan indebære pligt til, at oplysningerne opbevares i længere tid.

Rettigheder: Når Advokatfirmaet Søgaard behandler personoplysninger, er der ret til indsigt i, hvilke oplysninger der behandles. Dog findes i lovgivningen visse indskrænkninger i forhold hertil. Der er også ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af personoplysninger, ligesom der er ret til at få berigtiget personoplysninger. Personoplysninger vil derfor blive slettet, hvis der modtages en anmodning herom, med mindre fortsat behandling kan ske på andet grundlag, og herunder også hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav. Hvis du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Dette sker ved at kontakte Advokatfirmaet Søgaard. Hvis du trækker samtykke tilbage, vil behandling af oplysningerne ophøre, med mindre der på andet grundlag foreligger en berettigelse eller forpligtelse til fortsat at behandle dem. Henvendelse herom kan ske til Advokatfirmaet Søgaard. Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.

Andre hjemmesider: Når der på Advokatfirmaet Søgaards hjemmeside er links til andre hjemmesider, er Advokatfirmaet Søgaard ikke ansvarlig for indholdet eller praksis vedrørende sådanne andre hjemmesider.

Kontakt: Kontakt vedrørende spørgsmål i tilknytning til personoplysninger kan rettes til gs@soegaard-jura.dk.

Andre oplysninger og betingelser

Ved sagens modtagelse: Enhver opgaveløsning er skræddersyet til den pågældende kunde. Efter anmodning udarbejdes gerne en skriftlig bekræftelse med oplysninger om arbejdets forventede omfang, pris, udlæg, tidsplan mv. I tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyses, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet (fx timesats på sagen). Private kunder vil altid i forbindelse med opgavens opstart modtage en sådan bekræftelse.

Klientmidler: Klientmidler kan kun indbetales efter særskilt aftale. Sådanne midler anbringes på særskilt konto i Salling Bank A/S. I denne sammenhæng gøres opmærksom på reglerne for beskyttelse af indskud i henhold til lovgivningen herom og herunder grænserne herfor. Der kan ikke på Advokatfirmaet Søgaards konto indbetales beløb, der overstiger disse grænser, og der træffes i konkrete tilfælde aftale om eventuelle alternative metoder. Advokatfirmaet Søgaard bærer ikke noget ansvar for evt. manglende betalingsevne hos det pågældende pengeinstitut.

Honorar og omkostninger: Honorar fastsættes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår blandt andet opgavens karakter og kompleksitet, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, det opnåede resultat, den til opgavens løsning medgåede tid og omstændighederne i øvrigt. Fakturering sker almindeligvis efter sagens afslutning eller à-conto på månedsbasis. Omkostninger og udlæg vil almindeligvis blive faktureret straks. Fakturaer forfalder til betaling 7 dage efter fakturadato. Afhængigt af sagens karakter og omstændigheder kan der blive tale om indbetaling af depositum ved sagens start.

Fortrolighed:  Danske advokater er pålagt tavshedspligt om klientforhold. Fortrolighed kan dog ikke sikres i enhver ekstern kommunikation.

Ophør: Enhver af parterne kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. Advokatfirmaet Søgaard er berettiget til at fakturere honorarer, omkostninger mv. i tilknytning til sagen helt frem til det tidspunkt, hvor arbejdet med sagen reelt afsluttes.

Ansvar: Advokatfirmaet Søgaard har tegnet lovpligtig og professionel ansvarsforsikring jf. også ovenfor. Forsikringsdækningen har et maksimum på kr. 4.000.000. Ved enhver opgave er Advokatfirmaet Søgaards anvar begrænset til forsikringsdækningen. I det omfang, hvor en klient i forbindelse med en konkret opgave måtte ønske det, vil der være mulighed for efter nærmere forudgående skriftlig aftale at forhøje forsikringsdækningen. Opstår der i forbindelse med en sag et krav fra tredjemand, er klienten pligtig at friholde Advokatfirmaet Søgaard for sådanne krav. Advokatfirmaet Søgaard er ikke ansvarlig for indirekte tab som fx driftstab, mistet fortjeneste, tab af data eller tab af good-will. Advokatfirmaet Søgaard er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører.

Klager: Såfremt der opstår uenighed mellem parterne, og såfremt en sådan ikke først kan løses i mindelighed mellem parterne, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet, jf. ovenfor. Er kunden erhvervsdrivende gælder det særligt, at krav forældes senest 1 år efter det tidspunkt, hvor klienten kendte til eller burde kende til det forhold, der begrunder klagen. Under alle omstændigheder forældes klager senest 3 år regnet fra det tidspunkt, hvor den pågældende rådgivning blev ydet.

Lovvalg og værneting: En tvist mellem en klient og advokatfirmaet skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole. - Er der tale om en forbrugerklient, er Advokatnævnet tvistløsningsorgan. Se nærmere herom på www.advokatsamfundet.dk.

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her